Algemene voorwaarden | Precious Beauty Care

Algemene voorwaarden

Vragen, zorgen of opmerkingen? Vertel het ons. Wij luisteren.

E-Mail: info@preciousbeautycare.nl
Telefoon: +31 (0)40-3685600 
Maandag t/m vrijdag – 9.00 tot 17.00 uur

Algemene voorwaarden

De algemene woorwaarden van Precious Beauty Care BV, gevestigd te Geldrop, Bogardeind 25, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 75190303, telefoonnummer: 040-3685600, website: www.preciousbeautycare.be.

In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Precious Beauty Care: de handelsnaam van Precious Beauty Care BV, gevestigd op Bogardeind 25 te Geldrop.

1.2 Voorwaarden: de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

1.3 Opdrachtgever: de tegenpartij waar Precious Beauty Care zaken mee doet en waarop de voorwaarden van toepassing zijn.

2.1 Deze algemene voorwaarden (hierna: voorwaarden) gelden voor alle overeenkomsten, aanbiedingen en bestellingen van Precious Beauty Care ter zake van leveringen van producten en/ of het verrichten van diensten (zoals trainingen en adviezen). De algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op ieder gebruik van de wederpartij van de website: www.preciousbeautycare.be.

2.3 Afwijkingen van de voorwaarden zijn slechts bindend indien deze schriftelijk bevestigd zijn door Precious Beauty Care. De overige voorwaarden blijven dan onverkort van kracht.

2.4 Door uw bestelling of door het accepteren van een aanbieding geeft de opdrachtgever aan met deze voorwaarden akkoord te gaan.

2.5 Precious Beauty Care kan voor de uitvoering van uw bestelling tussenpersonen en andere derden inschakelen. Deze voorwaarden blijven dan van toepassing.

3.1 Alle aanbiedingen van Precious Beauty Care zijn geldig zolang de voorraad strekt. Dit geldt tevens voor alle aanbiedingen op de website www.preciousbeautycare.nl.

3.2 Indien aanbiedingen en prijzen, verschrijvingen of vergissingen bevatten, die u naar redelijkheid had behoren te begrijpen, kan Precious Beauty Care niet aan deze aanbiedingen en prijzen worden gehouden.

3.3 Een overeenkomst met Precious Beauty Care komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Precious Beauty Care.

3.4 Precious Beauty Care kan eventueel uw bestelling weigeren of aan de levering additionele voorwaarden verbinden. Precious Beauty Care zal dit binnen 10 werkdagen na ontvangst van uw bestelling laten weten.

3.5 Kortingsbonnen en speciale actie producten zijn niet inwisselbaar voor geld of andere producten en diensten dan die welke op de kortingsbonnen of met de acties zijn aangegeven.

4.1 De prijzen voor onze producten en diensten zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, in Euro’s, exclusief BTW en exclusief verzendkosten.

4.2 De koopprijs is de geldende prijs op de dag van bestelling.

4.3 De vastgestelde prijzen kunnen door Precious Beauty Care te allen tijde worden gewijzigd.

5.1 De betaling van de koopprijs inclusief BTW zal doorgaans voorafgaande aan de daadwerkelijke levering te dienen voldaan. Betalingen achteraf dienen binnen 8 dagen na uw bestelling gedaan te zijn.

5.2 Betaling kan geschieden op een van de wijzen zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling, de datum van creditering van de bank rekening van Precious Beauty Care.

5.3 Bezwaren tegen eventuele kosten en hoogte van de koopprijs schorten de betalingsverplichting niet op

6.1 Precious Beauty Care zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

6.2 De levering van de producten vindt plaats op de bij de bestelling opgegeven locatie. Hierbij gaat het risico van de producten op u over. U wordt geacht bekend te zijn met de werking van de producten en verplicht zich gebruikers dienovereenkomstig te instrueren.

6.3 Levering zal plaatsvinden indien aan alle betalingsverplichtingen is voldaan.

6.4 Verzending wordt verzorgd door Post NL of MyParcel. De pakketen worden twee maal op het opgegeven bezorgadres aangeboden. Hierna kan de bestelling op het postkantoor worden opgehaald. Eventuele kosten voor het niet afhalen van het pakket komen voor uw rekening.

6.5 Precious Beauty Care zal zich inspannen om de goederen binnen de opgegeven levertijd te leveren.

6.6 De opgegeven levertijden zijn een indicatie en gelden niet als fatale termijn. Indien de indicatieve levertijden worden overschreden geeft dit geen recht op een schadevergoeding, of het recht de overeenkomst te ontbinden, of van de order af te zien.

6.7 Indien de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat u de overeenkomst in stand laat, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden. In geval van voornoemde ontbinding zal Precious Beauty Care het bedrag dat u betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na ontbinding, terugbetalen zonder tot verdere schadevergoeding gehouden te zijn.

6.8 Bestellingen vinden plaats via de webshop van Precious Beauty Care en kunnen na uw (automatische) betaling niet meer gewijzigd worden. Indien u toch wilt reclameren, geldt artikel 8. Reclames.

7.1 Precious Beauty Care garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld.

7.2 De kwaliteit van producten en daarin verwerkte producten dienen te worden beoordeeld aan de hand van de voorschriften en kwaliteitseisen zoals die op de datum van de aanbieding voor de betrokken producten en/of producten gelden. Geringe gebruikelijke, in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, breedte, kleuren, finish, maat, afwerking en dergelijke kunnen geen grond voor klachten opleveren.

8.1 U dient de levering op het moment van afleveren te onderzoeken om vast te stellen of de levering aan de gebruikelijke eisen voldoet.

8.2 Eventuele zichtbare gebreken, dienen binnen 7 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk te worden gemeld bij Precious Beauty Care en moeten worden ingediend onder vermelding van besteldata, factuur- en verzendnummers.

8.3 Verborgen fouten dienen na 7 dagen na vaststelling doch uiterlijk binnen drie maanden na levering schriftelijk te worden gemeld bij Precious Beauty Care.

8.4 Indien Precious Beauty Care vaststelt dat levering inderdaad niet aan de overeenkomst voldoet, zal naar keuze van Precious Beauty Care het bedrag aan u worden terug betaald (mits door u betaald) of in producten worden vergoed. In geval van vervanging van een product komen de retourkosten voor uw rekening.

8.5 Indien u een product zonder gebreken toch niet wenst af te nemen kunt u het product binnen 7 dagen na levering, aan Precious Beauty Care terugsturen. Het product dient dan ongeopend, in de originele verpakking, met de verzegeling en onbeschadigd te zijn. De kosten van de retourzending komen voor uw rekening. Ongefrankeerde verzendingen kunnen wij niet in ontvangst nemen.

8.6 Wanneer u de producten al betaald heeft, zal Precious Beauty Care na ontvangst van de retourzending (conform de voorwaarden in artikel 8.5), de kostprijs van de producten binnen 30 dagen aan u terugbetalen.

9.1 Precious Beauty Care is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van u of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens of immateriële schade verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik van producten of diensten.

9.2 Indien de door Precious Beauty Care geleverde goederen en diensten gebrekkig zijn, of voor enig andere gebeurtenis, is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuur waarde van de geleverde goederen en of diensten.

9.3 Precious Beauty Care is niet aansprakelijk indien de schade te wijten is aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen en/of onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik door gebruiker, of het blootstellen van producten aan vochtigheid, extreme warmte, koude of droogte.

9.4 Voor een misverstand, beschadigingen, vertragingen of niet goed overkomen van bestellingen en mededelingen door het gebruik van computers, telefoon, het internet of een ander communicatiemiddel tussen u en Precious Beauty Care of tussen Precious Beauty Care en derden, zijn wij niet aansprakelijk.

9.5 In alle gevallen vrijwaart u Precious Beauty Care voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten, rente, verband houdende met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik van producten en/of diensten.

9.6 Voorgaande artikelleden zijn niet van toepassing indien en voor zover schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Precious Beauty Care.

9.7 Alle informatie die Precious Beauty Care B.V. verstrekt via onze website of andere communicatie middelen is niet bedoeld om ziekte te diagnosticeren, te behandelen, te genezen of te voorkomen. Onze communicatie en de inhoud op onze website is alleen voor educatieve doeleinden en er kunnen geen rechten of aansprakelijkheid uit onze communicatie uitingen ontleend worden.

10.1 De eigendom van de geleverde producten blijft bij Precious Beauty Care berusten en gaat pas over nadat de volledige aankoopprijs daarvan in ontvangst is bij Precious Beauty Care en u al hetgeen u aan Precious Beauty Care verschuldigd bent op grond van enige overeenkomst heeft voldaan.

10.2 Zolang de volledige betaling van de producten aan Precious Beauty Care nog niet is voldaan, bent u niet bevoegd de producten te verpanden of geheel of gedeeltelijk aan derden te vervreemden.

11.1 Afnemer dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Precious Beauty Care geleverde producten en diensten te respecteren.

11.2 Precious Beauty Care kan niet garanderen dat de aan afnemer geleverde producten en diensten geen inbreuk maken op (ongeschreven) intellectuele en industriële eigendomsrechten van derden.

12.1 Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt er verstaan wanneer Precious Beauty Care niet kan voldoen aan haar verplichtingen en dit niet te wijten is aan de schuld van Precious Beauty Care en geeft Precious Beauty Care het recht zonder rechtelijke tussenkomst de overeenkomst 3 maanden op te schorten en daarna de mogelijkheid van ontbinding, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Precious Beauty Care is niet aansprakelijk voor enige schade indien Precious Beauty Care door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen.

12.2 Onder overmacht in 12.1 van dit artikel wordt, naast alles wat hieronder in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, tevens begrepen elke vreemde oorzaak, welke niet aan Precious Beauty Care kan worden toegerekend. Voorbeelden hiervan zijn:

Beperkende overheidsmaatregelen van welke aard ook, oorlog, staking, boycot en of andere bedrijfsstoornissen bij Precious Beauty Care en of haar toeleveranciers, inbeslagneming, onderbreking van productie, gebrek aan grondstoffen, halffabricaten, hulpstoffen en of energie en natuurrampen, brand en revolutie.

12.3 Voor zover Precious Beauty Care bij het intreden van de overmacht al een deel van haar verplichtingen uit de overeenkomst was nagekomen of alsnog kan nakomen zal Precious Beauty Care dit deel apart in rekening brengen en zal u aan uw verplichtingen moeten voldoen alsof dit om een afzonderlijke overeenkomst gaat.

13.1 Indien u enige verplichting niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, heeft Precious Beauty Care het recht de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, of indien u uw verplichtingen alsnog niet behoorlijk nakomt, de gehele overeenkomst of een deel daarvan met onmiddellijke ingang eenzijdig te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, onverminderd alle verdere toekomende rechten van Precious Beauty Care.

13.2 In geval van faillissement, curatele, aangevraagde of verkregen surseance van betaling, heeft Precious Beauty Care het recht de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, onverminderd alle verdere toekomende rechten van Precious Beauty Care.

14.1 Indien enige bepaling uit deze voorwaarden in strijd is met het toepasselijk recht, zal deze vervallen en worden vervangen door een door Precious Beauty Care vast te stellen vergelijkbare bepaling.

14.2 De ongeldigheid van een bepaling uit deze voorwaarden zal geen invloed hebben op de overige bepalingen uit deze voorwaarden.

14.3 Indien Precious Beauty Care gedurende kortere of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden heeft toegestaan, kan Precious Beauty Care nog steeds directe en strikte naleving van deze voorwaarden eisen. U kunt geen rechten ontlenen aan het feit dat Precious Beauty Care deze voorwaarden soepel toepast of heeft toegepast.

14.4 Precious Beauty Care is gerechtigd om uw bestelling door derden te laten uitvoeren.

15.1 Afnemer is verplicht Precious Beauty Care schriftelijk op de hoogte te brengen van elke adreswijziging of verhuizing.

15.2 Indien afnemer verzuimt dit tijdig te doen, blijft men jegens Precious Beauty Care tevens aansprakelijk voor alle verplichtingen ten opzichte van de artikelen die naar diens oude adres worden verzonden.

16.1 Op elke bestelling, aanbieding en overeenkomst met Precious Beauty Care is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Eventuele onoplosbare geschillen kunnen alleen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Den Bosch.

17.1 De algemene verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd en liggen ter inzage bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

17.2 Precious Beauty Care heeft het recht de algemene verkoopvoorwaarden te wijzigen.

17.3 Op het moment van tot stand komen van een overeenkomst is telkens de laatst gedeponeerde versie van toepassing.

Scroll naar boven